Trắc nghiệm Vật Lí 12 online

Liên hệ

Trắc nghiệm Vật Lí 12 online theo từng bài từng chương gồm 2 phần cơ bản và nâng cao. Có lời giải chi tiết.

Lý thuyết Chương Dao động cơ

I. Dao động điều hòa

Dạng 1.1: Xác định các đại lượng trong dao động điều hòa

Dạng 1.2: Mối quan hệ giữa x, v, a, f trong dao động điều hòa

Dạng 1.3: Viết phương trình dao động điều hòa

Dạng 1.4: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n

Dạng 1.5: Tìm li độ của vật tại thời điểm t

Dạng 1.6: Tìm quãng đường, quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất (smax, smin) vật đi được

Dạng 1.7: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa

Dạng 1.8: Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa

75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa chọn lọc có đáp án chi tiết

Con lắc lò xo

Dạng 1.9: Tính chu kì, tần số của Con lắc lò xo

Dạng 1.10: Tính chiều dài con lắc lò xo, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

Dạng 1.11: Tính năng lượng của Con lắc lò xo

Dạng 1.12: Viết phương trình dao động của Con lắc lò xo

60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo chọn lọc có đáp án chi tiết

Con lắc đơn

Dạng 1.13: Viết phương trình dao động của Con lắc đơn

Dạng 1.14: Chu kì con lắc đơn thay đổi

Dạng 1.15: Con lắc trùng phùng

Dạng 1.16: Năng lượng con lắc đơn và lực căng dây

60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc đơn chọn lọc có đáp án chi tiết

Tổng hợp dao động điều hòa

Dạng 1.17: Tổng hợp dao động điều hòa

Dạng 1.18: Tìm điều kiện để biên độ A, A1, A2 đạt cực đại, cực tiểu

50 bài tập trắc nghiệm Tổng hợp dao động điều hòa chọn lọc có đáp án chi tiết

Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì

Dao động tắt dần là gì? Dao động cưỡng bức, dao động duy trì?

Dạng 1.19: Bài tập trắc nghiệm Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì chọn lọc có đáp án chi tiết

 

75 Bài tập Dao động cơ chọn lọc có đáp án chi tiết

150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản)

150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao)